Muso Shinden Ryu

Iai Saito Yoshikichi

Muso Shinden Ryu – Saito Yoshikichi – 2019 Asakusa Kobudo Taikai. Forms of Omori Ryu Shohatto (1:45). Ushiro (2:50). Inyoshintai (4:00). Ryuto (5:10). Gyakuto (6:40). Seichuto (8:00). Nukiuchi (9:10).

Scroll to Top