Iai Saito Yoshikichi

Muso Shinden Ryu – Saito Yoshikichi – 2019 Asakusa Kobudo Taikai.

Forms of Omori Ryu

  1. Shohatto (1:45).
  2. Ushiro (2:50).
  3. Inyoshintai (4:00).
  4. Ryuto (5:10).
  5. Gyakuto (6:40).
  6. Seichuto (8:00).
  7. Nukiuchi (9:10).

Scroll to Top